Regulamento de procedemento disciplinario

cgae.gifConsello Xeral da Avogacía Española

REGULAMENTO DE PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO

(Aprobado polo Preno do Consello do día 25 de xuño de 2004)

 

Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid

Telf: (34) 91 523 25 93 Fax: (34) 91 532 78 36

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo

{mospagebreak title=Capítulo I}

CAPÍTULO I

DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1.- OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN.

 1. O presente Regulamento de Procedemento Disciplinario se dicta en desenvolvemento da Lei 2/1974, de 13 de febreiro, de Colexios Profesionais e do Estatuto Xeral da Avogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 26 de xuño, adaptado á Lei 30/1992, de 26 de novembro, sobre Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Común, no seu vixente redacción, e ao Regulamento do Procedemento para o Exercicio da Potestade Sancionadora, Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

 2. Será aplicable directamente ou, no seu caso, con carácter supletorio nas actuacións que realicen os Colexios de Avogados, os Consellos de Colexios de Avogados das Comunidades Autónomas e o Consello Xeral da Avogacía Española para a depuración da responsabilidade disciplinaria en que poidan incurrir os Avogados, os colexiados non exercentes e os Avogados inscritos en virtude do Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto, en caso de infracción dos seus deberes profesionais, colexiales ou deontolóxicos, sen prexuízo da responsabilidade civil ou penal esixible aos mesmos.

 3. En todo o non previsto neste Regulamento, aplicaranse as normas relacionadas no apartado 1 deste artigo.

 4. A cada Colexio correspóndelle o exercicio da potestade disciplinaria dentro do ámbito da súa competencia, a cada Consello de Colexios de Comunidade Autónoma ­ sempre que esté constituído e ostente esta competencia de conformidade co establecido na normativa aplicable, lle compete a revisión en vía administrativa das resolucións dos Colexios que o integren e, directamente, os procedementos que se incoen aos membros das súas Xuntas de Goberno, e aos membros do Consello de Colexios, e ao Consello Xeral a revisión das resolucións de Colexios que non estean integrados en Consellos autonómicos nas condicións devanditas e as dos Consellos de Colexios cando así o prevexa a normativa de aplicación, e directamente, en todo caso, os procedementos que puidesen incoarse ao Presidente e Membros do Consello e, nos casos en que estea previsto pola normativa aplicable, os que se incoen aos membros das Xuntas de Colexios integradas en Consellos Autonómicos e aos membros destes Consellos.

ARTIGO 2.- CONCURRENCIA DE SANCIÓNS E INDEPENDENCIA DOS PROCEDEMENTOS.

 1. Cando se teña coñecemento de que se está tramitando un proceso penal polos mesmos feitos ou por outros cuxa separación dos sancionables con arranxo a este Regulamento sexa racionalmente imposible, o procedemento será iniciado obrigatoriamente e suspendido na súa tramitación, sen prexuízo das medidas de carácter provisional que proceda adoptar en virtude do previsto no artigo 3. A reanudación do procedemento disciplinario quedará demorada ata que recaiga pronunciamento firme da autoridade xudicial.

 2. Cando se tivo coñecemento da resolución firme no procedemento penal, renovaranse as actuacións disciplinarias debéndose respectar a apreciación de feitos efectuada naquel procedemento sempre que a causa de sanción disciplinaria sexa a da sanción penal en si.

 3. Unha vez iniciado o procedemento, en calquera momento do mesmo en que o instrutor aprecie que a presunta infracción poida, ademais, ser constitutiva de delito ou falta penal, poñerao inmediatamente en coñecemento do órgano que ordenase a incoación do expediente para que tal órgano decida sobre a comunicación dos feitos ao Ministerio Fiscal e, no seu caso, acorde o procedente sobre a posible suspensión do procedemento ata que recaiga pronunciamento firme da autoridade xudicial.

 4. Non se computará o período durante o cal esté suspendido o expediente aos efectos do seu posible caducidade, nin aos efectos da prescripción da sanción.

ARTIGO 3.- MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL.

 1. Se por resolución do órgano competente acórdase a incoación do procedemento disciplinario segundo o establecido no artigo 8 do presente Regulamento, o mesmo órgano poderá acordar como medida preventiva a suspensión provisional no exercicio da profesión do afectado que estivese sometido a procesamento ou contra o que se abriu o xuízo oral.

 2. Tal decisión haberá de adoptarse mediante resolución motivada e previa audiencia do imputado, debendo ser aprobada cos requisitos determinados no artigo 16 deste Regulamento.

 3. A resolución que acorde a suspensión provisional no exercicio da profesión deberá ser notificada ao afectado segundo o establecido no artigo 4 deste Regulamento e será recurrible en todo caso.

 4. A suspensión provisional manterase durante, e sen prexuízo da suspensión do procedemento disciplinario, prevista no artigo anterior.

 5. Con independencia da medida anterior, o órgano competente para resolver poderá adoptar outras medidas que tendan a asegurar a eficacia da resolución que puidese recaer.

 6. Non se poderán tomar medidas provisionales que poidan causar prexuízos de difícil ou imposible reparación aos interesados ou que impliquen violación de dereitos amparados polas leis.

ARTIGO 4.- TRAMITACIÓN E NOTIFICACIÓNS.

 1. O procedemento disciplinario impulsarase de oficio en todos os seus trámites.

 2. A tramitación e as notificacións axustaranse ao establecido no presente Regulamento e, na súa falta, ao disposto no Título V, Capítulo III e no Título VI, Capítulo II, da Lei 30/1.992, de 26 de novembro e no Estatuto Xeral da Avogacía.

 3. As notificacións poderán ser feitas por correo certificado ou por vía telemática ou electrónica, no domicilio profesional ou dirección telemática ou electrónica que o avogado teña comunicado oficialmente ao Colexio, e sen prexuízo da responsabilidade que puidese derivarse por non comunicar regulamentariamente a súa eventual traslado de domicilio ou cambio de dirección telemática ou electrónica.

  O Secretario do expediente dará fe do contido da comunicación ­ cando se practique por correo certificado ­ ou do feito de haberse remitido polos outros medios. Se non puidese ser verificada a notificación entenderase realizada aos quince días do seu colocación no tablón de anuncios do propio Colexio conforme determina o artigo 94.2 do Estatuto Xeral da Avogacía Española.

  As notificacións realizadas por correo certificado ou por vía telemática ou electrónica, poderán simultanearse coa colocación en devandito tablón de anuncios cando o instrutor estímeo convinte, ao obxecto de non consumir innecesariamente ou acortar os prazos de tramitación do expediente.

ARTIGO 5.- DEREITOS DOS IMPUTADOS.

Os imputados respecto de quen se sigan pocedementos disciplinarios, terán os seguintes dereitos:

 1. Á presunción de inocencia.

 2. A ser notificado dos feitos que se lle imputen, das infraccións que tales feitos poidan constituír e das sancións que, no seu caso, puidésenselles impoñer, así como da identidade do instrutor, do órgano competente para impoñer a sanción e da norma que atribúa tal competencia.

 3. A absterse de declarar no procedemento seguido no seu contra, de formular alegacións e de utilizar os medios de defensa admitidos polo Ordenamiento Xurídico que resulten procedentes.

 4. Aos demais dereitos recoñecidos pola Lei 30/1.992. síganse procedementos.

{mospagebreak title=Capítulo II}

CAPÍTULO II

INICIACIÓN DAS ACTUACIÓNS

ARTIGO 6.- INICIACIÓN DO PROCEDEMENTO.

 1. O procedemento iniciarase por resolución da Xunta de Goberno, ou de quen teña delegada tal competencia de conformidade co artigo 8.2. A resolución adoptarase de oficio ou por denuncia.

 2. O inicio do mencionado procedemento poderá dar lugar á apertura dun período de información previa ou á apertura do expediente disciplinario nos términos previstos nos artigos 7 e 8 deste Regulamento.

  Cando se considere que a denuncia carece manifiestamente de contido deontolóxico ou é inverosímil ou mendaz, poderá decretarse o seu arquivo sen máis trámite. A resolución que dispoña o arquivo notificarase ao denunciante para que, no seu caso, deduza os recursos correspondentes.

  Poderá igualmente, con carácter previo e por prazo de dez días, requerirse ao denunciante para que ratifique a súa denuncia e , no seu caso, complete, aclare ou aporte a documentación ou antecedentes que sexan necesarios para determinar a admisión a tramite da denuncia e sinale domicilio a efectos de notificacións. O requerimiento conterá a advertencia de que, expirado o prazo sen haberse atendido, poderá decretarse o arquivo da denuncia.

  O domicilio designado será considerado como o do denunciante durante toda a tramitación do expediente ata que designe outro se así lle conviñese e seguirán practicándose ou intentándose as notificacións dos trámites sucesivos nese lugar aínda cando as comunicacións sexan devoltas polo Servizo de Correos. O denunciante non poderá alegar a falta efectiva de notificación se se intentou no domicilio que consta no expediente.

 3. Se os feitos imputásense a un membro da Xunta de Goberno dun Colexio, dun Consello de Colexios dunha Comunidade Autónoma ou do propio Consello Xeral da Avogacía Española, remitirase o expediente ao órgano competente.

ARTIGO 7.- INFORMACIÓN PREVIA.

 1. A Xunta de Goberno poderá iniciar o procedemento abrindo un período de información previa co fin de coñecer as circunstancias do caso concreto e a conveniencia ou non de proceder á apertura do expediente disciplinario. En tal caso, designará un Ponente, o cal poderá realizar de oficio as actuacións que considere necesarias para o exame e comprobación inicial dos feitos que puidesen constituír infracción, recabando os datos e informacións que estime poidan ser relevantes para determinar a posible existencia de responsabilidades dignas de investigación. O acordo notificarase ao imputado con advertencia de que as alegacións e descargos que efectúe poderán servir para a adopción de acordo de imposición dunha sanción por infracción leve, e participarase da súa adopción ao denunciante, no seu caso. O acordo non será susceptible de recurso algún e interromperá o prazo de prescripción da falta que lle dea orixe.

 2. A iniciación, tramitación e resolución da información previa corresponderán ao Consello Xeral ou Consello de Colexios da Comunidade Autónoma respectivo nos casos a que se refire o apartado segundo do artigo 6 deste Regulamento.

 3. Cando o denunciante sexa Avogado e a denuncia interpóñase contra outro Avogado, colexiado non exercente ou Avogado inscrito, por presunta vulneración de deberes ou obrigacións cara a este coma compañeiro de profesión, o Ponente dará conta ao Decano para que este realice unha labor de mediación se o estima conveniente. Alcanzada a mediación a satisfacción do denunciante propoñerase o arquivo da información sen máis trámite.

 4. A resolución da información previa acordará: decretar o arquivo das actuacións por non apreciarse responsabilidade deontolóxica; impoñer sanción de apercibimiento por escrito ou reprensión privada por estimarse leve a infracción, ou a apertura de expediente disciplinario.

 5. O acordo de arquivo ó de sanción por infracción leve, notificarase ao denunciante, aos efectos de interposición de recursos.

ARTIGO 8.- APERTURA DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO E COMPETENCIA PARA A SÚA INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN.

 1. A apertura do expediente disciplinario será acordada pola Xunta de Goberno, a quen corresponderá igualmente a súa resolución. O acordo de iniciación de expediente deberá conter:

  • Identificación de la persoa ou persoas presuntamente responsables.

  • Os feitos, sucintamente expostos que motivan a incoación de expediente, a súa posible cualificación e as sancións que puidesen corresponderlle.

  • O nomeamento do Instrutor, e, no seu caso, Secretario, con expresa indicación da súa identidade e do réxime do seu posible recusación. En ningún caso, tales nomeamentos poderán recaer en quen sexa Ponente durante o período de información previa.

  • O órgano competente para a resolución do expediente e norma que lle atribúa tal competencia.

  • As medidas de carácter provisional que se acordaron polo órgano competente.

  • A indicación do dereito a formular alegacións e á audiencia no procedemento dentro do prazo de dez días, para ademais, presentar documentos e, no seu caso, propoñer proba, concretando os puntos de feito ou extremos sobre os que haxa de versar e os medios de que pretenda valerse e a posibilidade de que poida recoñecer a súa responsabilidade voluntariamente, nese caso, impoñerase a sanción que corresponda no seu grado mínimo.

 2. A Xunta de Goberno poderá con carácter xeral delegar a competencia para acordar a apertura do expediente disciplinario no Decano, nun dos seus Deputados, nun grupo deles ou nunha Comisión de Deontoloxía.

  En ningún caso será delegable a facultade de adoptar a resolución que poña fin ao expediente, impoña sanción ou decrete o arquivo.

 3. O acordo de apertura comunicarase ao instrutor e notificarase ao expedientado, con traslado de cantas actuacións practicáronse. O acordo tamén se comunicará ao denunciante, no seu caso.

  Na notificación advertirase ao expedientado que, de non efectuar alegacións sobre o contido do acordo de apertura do expediente no prazo de dez días, o mesmo poderá ser considerado proposta de resolución, cando conteña un pronunciamento preciso achega da responsabilidade imputada, cos efectos previstos nos artigos 13 e 16 deste Regulamento.

 4. Cando se trate de infraccións leves, a Xunta de Goberno ou o Decano do Colexio poderán sancionalas sen necesidade de tramitar previamente o expediente disciplinario regulado neste Regulamento, aínda que serán sempre esixibles a audiencia previa ou descargo do inculpado e resolución motivada. A audiencia previa ou descargo poderán practicarse ou formularse dentro da información previa prevista no artigo 7 do Regulamento.

 5. As atribucións da Xunta de Goberno corresponderán, no seu caso, ao Consello de Colexios da respectiva Comunidade Autónoma ou ao Consello Xeral da Avogacía Española cando o procedemento refírase a feitos que se imputen a quen ostente a condición de membro da Xunta de Goberno dun Colexio de Avogados, ou de integrante do Consello de Colexios dunha Comunidade Autónoma ou ben do Consello Xeral da Avogacía Española, segundo determine a norma competencial aplicable.

 6. Calquera procedemento iniciado poderá ser acumulado a outros cos que garde identidade ou íntima conexión, o que decretará o órgano a quen corresponda resolvelo, sen que caiba recurso contra tal resolución.

 7. Salvo que legalmente estea establecido outro prazo, o expediente disciplinario deberá resolverse no prazo máximo de seis meses.

  Os supostos de interrupción do prazo para a resolución serán os previstos na normativa básica do procedemento administrativo sancionador e os mencionados neste Regulamento.

{mospagebreak title=Capítulo III}

CAPÍTULO III

INSTRUCIÓN

ARTIGO 9.- DO INSTRUTOR E DO SECRETARIO DO EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.

 1. A Xunta de Goberno ou o Consello correspondente só poderán substituír ao Instrutor ou ao Secretario dun expediente disciplinario que aceptase o cargo nos supostos de falecemento, renuncia e resolución favorable sobre a abstención ou recusación. En tales casos resolverán, en función da causa que motive a sustitución, sobre a validez ou convalidación das actuacións realizadas con anterioridade aos efectos da resolución final.

 2. A aceptación da escusa de tales nomeamentos e da renuncia aos cargos unha vez aceptados, así como a apreciación das causas de abstención e recusación, será competencia exclusiva da Xunta de Goberno ou do Consello que teña atribuída a competencia para resolver o expediente.

 3. O dereito de recusación poderá exercitarse desde o momento en que o interesado teña coñecemento da identidade do instrutor e do secretario designado, en calquera trámite do procedemento e ata que se eleve o expediente á Xunta de Goberno para a adopción da resolución que corresponda.

 4. Serán de aplicación en materia de abstención e recusación do Instrutor e do Secretario do expediente os prazos e normas contidas nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992.

ARTIGO 10.- ALEGACIÓNS E ACTUACIÓNS NO PROCEDEMENTO.

 1. Á vista das alegacións realizadas e proba proposta polo expedientado, o Instrutor dará traslado ao denunciante, concedéndolle un prazo non superior a dez días para alegacións e proposición de proba pola súa banda.

 2. Evacuado tal traslado polo denunciante, darase traslado do seu contido ao expedientado para alegacións e posible nova proposición de probas, por prazo non superior a dez días.

  O Instrutor poderá realizar de oficio as actuacións que resulten necesarias para o exame e comprobación dos feitos que puidesen constituír infracción, recabando os datos e informacións que sexan relevantes para determinar, no seu caso, a existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.

ARTIGO 11.- PERÍODO DE PROBA.

 1. Abrirase un período probatorio nos seguintes supostos:

  1. Cando, no trámite de alegacións establecido no artigo precedente, solicíteo o expedientado ou o denunciante con proposición de medios de proba concretos e expresión dos puntos de feito ou extremos que pretenda acreditar, sempre que algún dos medios propostos sexa considerado pertinente polo Instrutor, o cal poderá así mesmo incluír a práctica doutros medios de proba que estime convintes, ademais e con independencia dos propostos polas partes.

  2. Cando o Instrutor considéreo necesario para o esclarecimiento do feitos e determinación dos responsables, acordando en tal caso a práctica de todas cantas probas estime necesarias.

  3. A resolución pola que o instrutor ordene a práctica de probas será notificada ao expedientado e ao denunciante, no seu caso.

 2. O Instrutor motivará as súas decisións de inadmisión da solicitude de apertura de periodo probatorio e de rexeitamento de medios de proba concretos, en aplicación do disposto na lexislación de Procedemento Administrativo Común.

 3. O periodo probatorio non terá unha duración superior a trinta días hábiles nin inferior a dez.

 4. A práctica das probas realizarase de conformidade co establecido na lexislación do Procedemento Administrativo Común. Para a práctica das probas que haxa de efectuar o propio Instrutor, notificarase ao expedientado e ao denunciante, se o houber, o lugar, data e hora, a fin de que poida intervir.

 5. Nos casos en que, a petición do expedientado ou do denunciante, deban efectuarse probas cuxa realización implique gastos, o Colexio ou o Consello poderán esixirlle unha provisión de fondos, a reserva da liquidación definitiva, unha vez practicada a proba. A liquidación dos gastos practicarase unindo os comprobantes que acrediten a realidade e cuantía dos mesmos.

 6. As resolucións que adopte o Instrutor en materia de proba serán susceptibles de recurso, que en ningún caso suspenderá a tramitación do expediente e resolverase no acordo que poña fin ao expediente.

ARTIGO 12.- PRÓRROGA DE PRAZOS.

 1. O instrutor poderá, motivadamente, prorrogar os prazos de devanditos trámites de alegacións e o do periodo de proba, por unha soa vez durante idéntico ou inferior tempo ao establecido nos artigos 10 e 11 deste Regulamento, sempre que, polo número e a natureza das probas a practicar, a complexidade das situacións fácticas e cuestións xurídicas analizadas ou outras razóns atendibles, sexa preciso para lograr a adecuada determinación dos feitos e as responsabilidades ou para garantir a eficaz defensa dos expedientados. A expresión da causa concreta deberase conter expresamente no escrito no que se solicite ou acorde a prórroga.

 2. Mentres dure a prórroga quedará suspendido o prazo de seis meses de resolución do procedemento ao que fai referencia o artigo 8.7 deste Regulamento.

ARTIGO 13.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓN.

 1. Concluída, no seu caso, a proba, o Instrutor formulará proposta de resolución na que se fixarán de forma motivada os feitos, especificándose os que se consideren probados e a súa exacta cualificación xurídica, determinarase a infracción que, no seu caso, aqueles constitúan e a persoa ou persoas que resulten responsables, especificándose a sanción que propón que se impoña e as medidas provisionales que se adoptaron, no seu caso, polo órgano competente para iniciar o procedemento ou polo Instrutor.

  De apreciarse polo Instrutor a non existencia de infracción ou responsabilidade, propoñerá o arquivo.

 2. Se como consecuencia da instrución do procedemento resultase modificada a determinación inicial dos feitos, a súa posible cualificación, as sancións que poidan ser impostas ou as responsabilidades susceptibles de sanción, notificarase todo iso ao interesado na proposta de resolución.

ARTIGO 14.- ALEGACIÓNS.

 1. A proposta de resolución notificarase ao expedientado e ao denunciante, indicándolles a posta de manifesto do expediente, e concedéndolles un prazo improrrogable, de dez días para que poidan alegar ante o Instrutor canto consideren convinte no seu defensa e aportar os documento e informacións que estimen pertinentes e que non poidan aportar no trámite anterior.

 2. No caso de que algunha das partes aportase nova documentación, xunto coa súa alegación, darase traslado dela ás outras por prazo improrrogable de cinco días a fin de que poidan pronunciarse e alegar sobre a documentación presentada e o seu contido.

ARTIGO 15.- ELEVACIÓN DO EXPEDIENTE AO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER.

O Instrutor, transcorrido o prazo de alegaciones, sexan ou non formuladas, remitirá inmediatamente a proposta de resolución xunto co expediente completo ao órgano competente para resolver.

{mospagebreak title=Capítulo IV}

CAPÍTULO IV

RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE

ARTIGO 16.- RESOLUCIÓN.

 1. A resolución que poña fin ao expediente disciplinario haberá de ser motivada e decidirá todas as cuestións suscitadas polos interesados e aqueloutras que resulten do expediente.

 2. Antes de dictar resolución, o órgano competente para resolver poderá decidir, mediante acordo expresamente motivado, a realización das actuacións complementarias que considere necesarias para a resolución do procedemento. Estas actuacións complementarias levaranse a cabo no prazo máximo de quince días.

  Unha vez realizadas as actuacións complementarias, poñerase o seu resultado á vista do expedientado e do denunciante, no seu caso, a fin de que poidan alegar o que estimen pertinente no prazo de sete días.

  Durante estes prazos quedará suspendido o prazo de seis meses establecido no Artigo 8.7 deste Regulamento.

 3. Na resolución non se poderán ter en conta feitos distintos dos que resulten acreditados na fase de instrución do procedemento, salvo os que resulten, no seu caso, das actuacións complementarias previstas no apartado anterior. A resolución poderá efectuar unha valoración xurídica diferente dos feitos determinados.

 4. Cando o órgano competente para resolver considere que a infracción reviste maior gravidade que a proposta polo Instrutor, poñerase de manifesto tal circunstancia ao expedientado e ao denunciante, no seu caso, para que formulen cantas alegacións estimen convintes, concedéndoselles para iso un prazo de quince días, quedando tamén neste caso suspendido durante este periodo o prazo establecido no artigo 8.7 deste Regulamento.

 5. A resolución que poña fin ao procedemento ademais de ser motivada, deberá fixar os feitos, incluíndo a valoración das probas, determinar a persoa ou persoas responsables, infracción ou infraccións cometidas e a sanción ou sancións que se impoñen ou a declaración de non existencia de infracción ou responsabilidade.

 6. Cando a proposta de resolución conteña sanción de suspensión de exercicio da avogacía por máis de seis meses ou expulsión do Colexio, a resolución que recaiga deberá ser acordada pola Xunta de Goberno ou o Consello correspondente mediante votación secreta e coa conformidade das dúas terceiras partes dos seus compoñentes, advertíndose na convocatoria da sesión da obligatoriedade da asistencia de todos os membros da Xunta ou o Consello e o cese de quen non asista sen causa xustificada, todo iso de acordo co Estatuto Xeral da Avogacía Española.

 7. A resolución que se dicte haberá de respectar o establecido no artigo 89 da Lei 30/1992 e deberá ser notificada ao expedientado e se o procedemento iniciouse como consecuencia de denuncia, tamén se realizará dita notificación ao que a formulou. A notificación expresará os recursos que contra a resolución procedan, os órganos administrativos ou xudiciais ante os que houbesen de presentarse e o prazo para interpoñelos, sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro que estime oportuno.

 8. Se non houbese recaído resolución transcorridos seis meses desde a apertura do expediente disciplinario, tendo en conta as posibles interrupcións da súa computo por causas imputables aos interesados ou pola suspensión do procedemento a que se refiren os artigos 12 e 16 deste Regulamento, declararase a caducidade, sen prexuízo da súa nova incoación se non houbese prescrito a infracción.

{mospagebreak title=Capítulo V}

CAPÍTULO V

RÉXIME DE RECURSOS EN MATERIA DISCIPLINARIA

ARTIGO 17.- ACTOS RECURRIBLES.

 1. As resolucións dos órganos competentes que poñan fin ao procedemento serán recurribles conforme ao disposto pola lexislación vixente.

 2. Non serán recurribles os acordos de apertura do expediente disciplinario ou de información previa nin os actos de mero trámite. Con todo, a oposición aos mesmos poderá en todo caso alegarse por quen a formularon para a súa consideración na resolución que poña fin ao procedemento e na eventual impugnación de tales actos no recurso que, no seu caso, interpóñase.

ARTIGO 18.- RÉXIME DOS RECURSOS.

Os posibles recursos que se poidan interpoñer fronte ás resolucións que se dicten seguirán o réxime xeral de aplicación conforme á lexislación pertinente.

{mospagebreak title=Capítulo VI}

CAPÍTULO VI

EXECUCIÓN

ARTIGO 19.- EXECUCIÓN E SUSPENSIÓN DA EXECUCIÓN DAS RESOLUCIÓNS SANCIONADORAS.

 1. As resolucións da Xunta de Goberno ou dos Consellos dictadas na materia propia deste Regulamento non poderán executarse ata que adquiran firmeza, con independencia das medidas provisionales que poidan ser adoptadas.

 2. A competencia para a execución das sancións corresponde ao órgano corporativo que haxa dictado o acordo orixinario de imposición, ata cando se trate de expedientes disciplinarios por actuacións profesionais levadas a cabo no ámbito territorial de Colexio de Avogados distinto ao de residencia.

  O Colexio que impoña a sanción acordará a súa execución e, previa coordinación co Colexio de residencia e co Consello Xeral da Avogacía en canto a outras posibles sancións en curso, o seu periodo de cumprimento. Seguidamente, notificarao ao Consello Autonómico correspondente e ao Consello Xeral da Avogacía, para que este informe aos restantes Colexios de Avogados de España.

ARTIGO 20.- PUBLICIDADE E EFECTOS DAS SANCIÓNS.

 1. As sancións disciplinarias poden ser feitas públicas cando gañen firmeza.

 2. As sancións que impliquen suspensión no exercicio da profesión ou expulsión dun Colexio terán efectos no ámbito de todos os Colexios de Avogados de España, a cuxo fin haberán de ser comunicadas ao Consello Autonómico correspondente e ao Consello Xeral da Avogacía para que este o traslade aos demais Colexios, aos efectos procedentes e, en especial, en atención ao previsto no artigo 14.1.c) do Estatuto Xeral da Avogacía.

  As restantes sancións deberán ser tamén comunicadas ao Consello Xeral da Avogacía aos efectos procedentes.

{mospagebreak title=Capítulo VII}

CAPÍTULO VII

EXTINCIÓN DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINARIA

ARTIGO 21.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINARIA.

 1. A responsabilidade disciplinaria dos colexiados extínguese polo cumprimento da sanción, o falecemento, a prescripción da infracción e a prescripción da sanción.

 2. Se durante a tramitación do procedemento disciplinario producísese o falecemento do expedientado se dictará resolución declarando extinguida a responsabilidade e archivando as actuacións.

 3. A baixa no exercicio profesional non extingue a responsabilidade disciplinaria contraída durante o periodo de alta, aínda que poida determinar a imposibilidade actual de executar a sanción que se puidese acordar.

  En tal suposto, polo Colexio concluirase a tramitación do procedemento disciplinario e, en caso de sanción, a súa execución quedará en suspenso ata o momento en que o colexiado cause nuevamente alta no exercicio da profesión, ben no seu seo ou incorporándose a calquera outro do Colexios do Estado español.

  En todo caso, o Colexio que impoña a sanción deberá comunicar a sanción imposta ao Consello Autonómico correspondente e ao Consello Xeral da Avogacía para o seu traslado e efectos procedentes no ámbito de todos os Colexios de Avogados de España.

 4. Sen prexuízo do establecido con carácter xeral, no caso de que o Letrado causase baixa no Colexio tramitador do expediente, pero estivese incorporado a outro Colexio de Avogados de España, a resolución que recaiga, de ser sancionadora, comunicarase ao Consello Autonómico correspondente e ao Consello Xeral da Avogacía, para que este último acorde o seu execución e , no seu caso, o periodo de cumprimento, comunicándoo ao Colexio ou Colexios en que estivese incorporado, e a todos os demais para a efectividade da sanción en todos os Colexios de Avogados de España.

{mospagebreak title=Disposicións}

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Os expedientes disciplinarios abertos antes da entrada en vigor deste Regulamento e que se atopen en tramitación en devandita data rexeranse ata a súa conclusión polas normas vixentes no momento do seu incoación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Á entrada en vigor do presente Regulamento quedará derogado o Regulamento de Procedemento Disciplinario en vigor, así como as restantes disposicións ou acordos do Consello Xeral da Avogacía Española de igual ou menor rango que se opuxeren ao disposto no mesmo.

DISPOSICIÓN FINAL.

O presente Regulamento, aprobado polo Pleno do Consello Xeral da Avogacía na súa sesión do día vinte e cinco de xuño de 2004, será notificado polo Consello Xeral da Avogacía a todos os Consellos de Colexios de Comunidades Autónomas e a todos os Colexios de Avogados de España e entrará en vigor o día un de outubro de 2004.

-------------------------------- 0000 ----------------------------------